Chuyển đến thanh công cụ

1: Tự sự

2: Cách hát sai

3: Sai ở điểm nào?

4: Hát gì?

5: Hát gì? (tiếp theo) Hai cách trả lời

6: Hát gì? (tiếp theo) Hát là cử hành

7: Hát gì? (tiếp theo) Sao lầm thứ 1

8: Hát gì? (tiếp theo) Sao lầm thứ 2

9: Hát gì? (tiếp theo) Lịch sử của việc hát lung tung

10: Hát gì? (tiếp theo) Lịch sử của việc hát lung tung

11: Tự sự 2

12: Hát gì? (tiếp theo) Lịch sử của việc hát lung tung

13: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 3

14: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 4

15: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 5

16: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 6

17: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 7

18: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 8

19: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 9

20: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 10

21: Tự sự 3

22: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 11

23: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 12

24: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 13

25: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 14

26: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 15

27: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 16

28: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 17

29: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 18

30: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 19

31: Tự sự 4

32: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 20

33: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 21

34: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 22

35: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 23

36: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 24

37: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 25

38: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 26

39: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 27

40: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 28

41: Tự sự 5

42: Hát gì (tiếp theo) Sai lầm thứ 29

43: Hát gì (tiếp theo) Sai lầm thứ 30

44: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 31

45: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 32

46: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 33

47: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 34

48: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 35

49: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 36

50: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 37

51: Tự sự 6

52: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 38

53: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 39

54: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 40
55: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 41

56: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 42

57: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 43

58: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 44

59: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 45

60: Hát gì? (tiếp theo) Sai lầm thứ 46

Liên hệ